beiratkozás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy Nagykanizsa Központi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás 2022. április 26-án és április 27-én (kedd, szerda) lesz, naponta 8 -17 óráig. A személyes megjelenésű forma mellett – a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel – elektronikus úton (nkkozpontiovi@gmail.com óvodai e-mail címre) benyújtott szándéknyilatkozattal is megvalósítható a kisgyermekek beíratása az intézménybe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan be kell íratni óvodába azon gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beíratáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványára és a lakcímet igazoló hatósági igazolványára, amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. A gyermek csak egy óvodába iratható be. Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint papíralapon minden önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik, és 2023. augusztus 31-ig tart.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező – szerv (Zala Megyei

Kormányhivatal Nagykanizsaii Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az óvoda intézményvezetőjét, valamint az Oktatási Hivatalt.

A szülő az Oktatási Hivatal felé történő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának külföldre távozás bejelentése menüpontjából elérhető elektronikus űrlap
kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

Az óvodai felvételről az óvoda intézményvezetője dönt, melyről legkésőbb 2022. május 26. napjáig értesíti a szülőket.

A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton kapjon értesítést.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda intézményvezetőjénél nyújtható be.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Nagykanizsa, 2022. március 21.
Dr. Némethné Kovács Edit
intézményvezető

A felvétel iránti kérelem letölthető itt.