beiratkozás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy Nagykanizsa Központi Óvodában a 2023/2024-as nevelési évre történő beiratkozás 2023. április 25-én és április 26-án (kedd, szerda) lesz, naponta 8 -17 óráig.

A kisgyermekek beíratása az intézményekbe, a szülők által személyesen történik.
Az alábbi dokumentumot az óvodákban rendelkezésükre bocsájtjuk, de kitöltve magukkal is hozhatják.

A felvétel iránti kérelem dokumentuma innen letölthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan be kell íratni óvodába azon gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek.

Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beíratáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványára és a lakcímet igazoló hatósági igazolványára, amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. A gyermek csak egy óvodába íratható be. Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint papíralapon minden önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében.

Az óvodai felvételről az óvoda intézményvezetője dönt, melyről legkésőbb 2023. május 26. napjáig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton kapjon értesítést.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda intézményvezetőjénél nyújtható be.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező – szerv (Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya)
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
Dr. Némethné Kovács Edit
intézményvezető

A felvétel iránti kérelem letölthető itt.

A kötelező felvételi körzetek letölthetők itt.