Óvodai beíratás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy Nagykanizsa Központi Óvodában a 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozás 2024. április 23-án és április 24-én (kedd, szerda) lesz, naponta 8 -17 óráig.

A kisgyermekek beíratása az intézményekbe, a szülők által személyesen történik. Az alábbi dokumentumot az óvodákban rendelkezésükre bocsájtjuk, de kitöltve magukkal is hozhatják.

A felvétel iránti kérelem dokumentuma letölthető innen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jogszabályi előíráshoz igazodóan be kell íratni óvodába azon gyermekeket, akik 2024. augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek.
Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beíratáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványára és a lakcímet igazoló hatósági igazolványára, amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. A gyermek csak egy óvodába íratható be. Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint papíralapon minden önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében.

Az óvodai felvételről az óvoda igazgatója dönt, melyről legkésőbb 2024. május 24. napjáig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton kapjon értesítést.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda intézményvezetőjénél nyújtható be.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező – szerv (Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsaii Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Dr. Némethné Kovács Edit
igazgató